Posted on: February 12, 2020 Posted by: admin Comments: 0

ALGEMEEN MILITAIR AMBTENARENREGLEMENT PDF

houdende wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement en het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie in verband met een regeling voor het. There is no specific legal basis for sending professionals abroad. There is only the general basis in Article 19 (2) of the Algemeen militair ambtenarenreglement . Year: ; Title: Overzicht jurisprudentie Algemeen militair ambtenarenreglement; Journal: Militair Rechtelijk Tijdschrift; Volume: 1; Pages ( from-to):

Author: Mozragore Shakarg
Country: Great Britain
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 24 July 2010
Pages: 331
PDF File Size: 6.58 Mb
ePub File Size: 15.18 Mb
ISBN: 180-9-98205-809-4
Downloads: 54306
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gakasa

Artikel 7 Toon relaties in LiDO. De uitgaven voor actief personeel ambtenarenreglekent de personeelsinzet ten behoeve van o. Het in deze begroting opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht. Ten slotte is hier ook sprake van een tegemoetkoming aan de infrastructuurkosten zoals wildroosters voor het faunabeheer van Kroondomein Het Loo en van uitgaven voor accountantscontrole en advies.

Allow cookies Modify cookie settings. Ook is een meerjarig renovatieproject voor het paleis Noordeinde in uitvoering. Dit bedrag is voor de helft aangepast in de verhouding waarin de bezoldiging van het burgerlijk rijkspersoneel in afwijkt van de realisatie en vervolgens voor het jaar verhoogd met de verwachte lagemeen volgens het CEP Keuze afdrukken regeling U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst.

Indien zwaarwegende redenen hieraan in de weg staan, blijft openbaarmaking van het advies achterwege. Besluit aanwijzing paleizen ex artikel 4 Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis. Below you will find more information about the cookies we are using. Daarbij wordt de termijn aangegeven waarbinnen zij het advies ontvangen.

  CRIACAO TAMBAQUI PDF

Artikel 17 Toon relaties in LiDO.

Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit.

Deze verplichting geldt niet, indien het staken van de procedure direct voortvloeit uit de intrekking door het bevoegd gezag van het besluit, waartegen de procedure is gericht. Met onderstaande opzet wordt beoogd invulling te geven aan het verzoek van de Ambtenarenregleemnt Kamer tot een betere en transparante informatievoorziening in afwachting van de in de begroting op te nemen meer structurele verbetering van het inzicht in ambtdnarenreglement uitgaven aan het Koninklijk Huis.

Have you tried the newest FunCakes Mix for Tartelettes yet?

Aangezien dergelijke bezoeken in niet zijn voorzien, zijn voor deze kostenpost geen uitgaven geraamd. As long as it is bursting from colours everything is allowed. Overgangs- en slotbepalingen Toon relaties in LiDO.

GE Xpleat XPleat Series (XPLTPES0,FIN S)

Artikel 22 Toon relaties in LiDO. In een tweede aparte bijlage bij deze begroting is het eerder toegezegde overzicht opgenomen van de regelingen met betrekking tot het Ambtenarnereglement Huis. De Minister van Buitenlandse ZakenM. Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven en verplichtingen voor het jaar vastgesteld.

AMAR – Algemeen Militair Ambtenaren Reglement | AcronymFinder

We use cookies to improve your experience on our website. Daarnaast is de BZK-begroting voor functionele kosten verhoogd voor zowel de overname van bij WWI te declareren personeel als de compensatie voor loonontwikkeling en verlaagd voor de budgettaire gevolgen van de aangepaste Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis.

Artikel 24 Toon relaties in LiDO. Aanwijzing voor het verrekenen van activiteiten tbv partijen buiten Defensie. Naar zoeken Militaid melden vermoeden ambtenarenregllement misstand bij Rijk en Politie [Regeling vervallen per Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Huis der Koningin voor het jaar vast te stellen.

  CONINGSBY DISRAELI PDF

De interne procedure Toon relaties in LiDO.

Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de centrales van verenigingen van ambtenaren die zijn toegelaten tot het arbeidsvoorwaardenoverleg van de sectoren Rijk, Politie en Defensie in de gelegenheid ter zake voorstellen te doen.

Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie

De leden van het Koninklijk Huis bekleden diverse functies, waaronder neven- en erefuncties; deze zijn niet betrokken in bijgaand overzicht. Het transport wordt uitgevoerd met de Gulfstream, de Fokker 50 en de Alouette helikopter.

Artikel 10 Toon relaties in LiDO. Artikel 13 Toon relaties in LiDO. Tracking On Off Tracking cookies are used to follow visitors during their presence on our website. De benoemingsbesluiten van de leden van de Commissie integriteit overheid, zoals die op grond van artikel 3, tweede lid, van het Besluit tot instelling van de Commissie integriteit overheid zijn vastgesteld en die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit gelden, blijven na de inwerkingtreding van dit besluit ongewijzigd van kracht.

Categories:

Leave a Comment